ค้นหารายงานโครงการ :
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน/สาระ

งบที่รับจัดสรร

งบที่ใช้จริง

เปรียบเทียบเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

วันรายงาน

1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ พัฒนารอบอาคารเรียน 2 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
4.พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

100,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

2
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

300,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

3
โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย(ระดับละ 100 คน)
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

50,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

4
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (คณิตคิดเร็ว)
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3,500.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

5
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์(สร้างผลงานโดยโปรแกรม GSP)
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3,500.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

6
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์(ประกวดโครงงาน)
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3,500.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

7
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์(แข่งขันอัจฉรยภาพ)
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4,500.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

8
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ-ความสามารถทางคณิตศาสตร์
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายสถาพร เหมะนัค


ยังไม่รายงาน 

9
โครงการพัฒนาแหล่งสมุนไพรใกล้ตัว ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
2.การขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

10
โครงการศึกษาดูงานและสวัสดิการบุคลากรกลุ่มสาระฯ พัฒนาคุณภาพครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
3.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

0.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

11
โครงการทบทวนความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ สอนเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะทางวิทยาศาสตร์
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

30,000.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

12
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จัดซื้อ/จัดหา/ผลิต สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

118,200.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

13
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ
1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

49,100.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

14
โครงการพัฒนาอาคารสถานที พัฒนาอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

139,200.00


ยังไม่รายงาน 


ยังไม่รายงาน 

นายโกเมน ตาน้อย


ยังไม่รายงาน 

 | ออกแบบและพัฒนาโดย : ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29