Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน        
1.  นายสมานจิต    ภิรมย์รื่น รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   พ.ศ. 2517
2.  นายประดิษฐ์    ศรีวรมาศ       ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2517 – 2530
3.  นายพิชัย  มุขสมบัติ        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530 – 2534
4.  นายวิเชียร  วรรณพงศ์      ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 – 2537
5.  นายไสว  ทีปวัฒน์    ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2537 – 2539
6.  นายเชียร  ศิลนะชัย         ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 – 2541
7.  นายสมจิต  บุตรทองทิม    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2547
8.  นายสันต์ชัย  พุทธบุญ        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 – 2552  
9.  นายสุวรรณ โลมะรัตน์       ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 – 2554
10.  นายพิทยา  รักพรหม        ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – 2555
11.  นายสุวิน  ทองสุข             ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 – 2558
12.  นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

Go to top