Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  


ตั้งอยู่เลขที่  37  หมู่ที่  11  ถนนสถลมาร์ค  ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34190  
สหวิทยาเขต 5  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  
โทรศัพท์ 0- 4532- 2964 
โทรสาร 0- 4532- 2964                 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
website: lukhamhan.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อที่ 41 ไร่ 99.4 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ 7 ตำบล  ประกอบด้วย

  • ตำบลแสนสุข
  • ตำบลเมืองศรีไค
  • ตำบลสระสมิง
  • ตำบลโนนโหนน
  • ตำบลคูเมือง
  • ตำบลท่าลาด
  • และตำบลโคกก่อง (อำเภอสำโรง)

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2517
โดยดำริของ  ดร.ก่อ สวัสดิพานิช ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยใช้อาคารเก่าของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ซึ่งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวารินธรรมกิตติกา” ตามนามเจ้าคุณธรรมกิตติกา นายอำเภอคนแรกของอำเภอวารินชำราบ

ต่อมา นายเจริญ ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ” โดยใช้นามเจ้าพ่อลือคำหาญ
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนักรบในสมัยพระวอ  พระตาและเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอคำน้ำแซบ (อำเภอวารินชำราบในปัจจุบัน)

ในปีการศึกษา 2519 จัดชั้นเรียนเป็น 25 ห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนไม่พอ จึงได้แยกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว
ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมกัน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
เลขที่ 37 หมู่ 11   บ้านคำแสนราช ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ในปีการศึกษา 2558     
จัดชั้นเรียนเป็น 12-12-12 / 12-12-12
รวมทั้งหมด   72 ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  2,983 คน 
มีครู 136 คน
โดยมีนายนพรัตน์  ทองแสง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คนปัจจุบัน

Go to top