Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ชื่อ-สกุล     นายนพรัตน์   ทองแสง

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2558 จนถึงปัจจุบัน

 

นายสุรพล     ทางทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท (ศษ.ม.- บริหารการศึกษา)
รับผิดชอบ      รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

 

นายประทีป   กระจายพันธ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท (ศษ.ม.- จิตวิทยาการศึกษา)
รับผิดชอบ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

  นายกฤษดา ผุยพรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท
รับผิดชอบ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  นางกมล ศรีมันตะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาโท
รับผิดชอบ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

Go to top