Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมเมือง ประกอบด้วยหอพัก ห้องเช่า หมู่บ้าน และบ้านส่วนตัว มีประชากรประมาณ 9,100 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้าต่างๆ ห้องเช่า หอพัก และหมู่บ้านจัดสรร อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการและค้าขาย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บ้านคำแสนราช เขตเทศบาลตำบลแสนสุข การคมนาคม สะดวก ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี 12 เดือน และประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 80,000 บาทต่อปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทำการเทศบาลตำบลแสนสุข และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน    และโรงเรียนได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยลัยอุบลราชธานี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว) เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และช่วยเหลือด้านวิชาการ

Go to top