Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) ดังนี้

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น               225 คน

2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น                     2,983 คน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้       

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียน

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

232

287

519

43.25

มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

208

306

514

42.83

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12

237

279

516

43.00

รวม

36

677

872

 1. 549
 2. 03
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

12

153

358

511

42.58

มัธยมศึกษาปีที่ 5

12

151

299

450

37.50

มัธยมศึกษาปีที่ 6

12

131

342

473

39.42

รวม

36

435

999

 1. 434
 2. 83
 

รวมทั้งหมด

72

 1. 112
 2. 871
 3. 983
 4. 43
     

 

3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2,940

คน

คิดเป็นร้อยละ

 1. 55

4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

ของกรมอนามัย

2,950

คน

คิดเป็นร้อยละ

 1. 89

5)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

6)  จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

7)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

8)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

9)  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

10) สถิติการขาดเรียน                           

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น              

-

คน

คิดเป็นร้อยละ

-

12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

777

คน

คิดเป็นร้อยละ

78.56

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน

    391

คน

คิดเป็นร้อยละ

 1. 77

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวน

386

คน

คิดเป็นร้อยละ

81.60

 

13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =

1 : 21

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 =

1 : 19

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 =

1 : 21

Go to top