Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

68,944,500

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

68,944,500

เงินนอกงบประมาณ

24,736,880

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

24,736,880

เงินอื่นๆ (ทุนการศึกษา)

82,880

เงินอื่นๆ (ทุนการศึกษา)

46,000

รวมรายรับ

       93,764,260

รวมรายจ่าย

93,727,380

 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ

Go to top