Black Ribbon
Menu

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลครูและบุคลากร

มีครูและบุคลากร รวม 184 คน จำแนกเป็นครูประจำการ 149 คน ครูอัตราจ้าง 19 คน และบุคลากรอื่น 16 คน ดังนี้

ครูประจำการ

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

1

นายนายนพรัตน์   ทองแสง

57

33

ผู้อำนวยการ

ค.ม.

(บริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2 ครั้ง 60 ชม.

 

 

 

 

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

(สังคมศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

ป.กศ.สูง

(สังคมศึกษา)

 

 

2

นายสุรพล   ทางทอง

56

35

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

(การบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ

2 ครั้ง 45 ชม.

 

 

 

 

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

(อุตสาหกรรมศิลป์)

กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

 

3

นายประทีป  กระจายพันธ์

57

34

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

(จิตวิทยาการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ

10 ครั้ง 150 ชม.

 

 

 

 

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

(สุขศึกษา)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

4

นางจิรกานต์  สุภสร

48

25

รองผู้อำนวยการ

ค.บ.

(การบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการ

10 ครั้ง 138 ชม.

 

 

 

 

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

(จิตวิทยาและการแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดผลและการศึกษา)

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

5

นายอุทัย บุญสะอาด

59

38

รองผู้อำนวยการ

ค.บ.

(ศิลปศึกษา)

รองผู้อำนวยการ

2 ครั้ง 45 ชม.

 

 

 

 

ชำนาญการพิเศษ

ป.บัณฑิต

(บริหารการศึกษา)

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กิจกรรมแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

6

นางชุลีพร  วสุธาดา

60

36

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(การตลาด)

แนะแนว/ม.4

4 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

 

 

7

นางสาวธันยนันท์  กาทอง

55

34

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(การบัญชี)

แนะแนว/ม.2

3 ครั้ง 28 ชม.

 

 

 

 

 

บธ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

 

 

8

นางกนิษฐา  ลุนพรหม

52

22

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(จิตวิทยา) (สาขาแนะแนวและการให้คำปรึกษา)

แนะแนว/ม.6

7 ครั้ง 60 ชม.

9

นางสาววรรณี  เหลืองศรีสุข

56

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(วัดผลการศึกษา)

แนะแนว/ม.5

3 ครั้ง 27 ชม.

10

นางบุษบา  บึงล้อม

52

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(จิตวิทยาการแนะแนว)

แนะแนว/ม.3

4 ครั้ง 24 ชม.

11

นายสวรรค์พร  อาษารักษ์

58

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(ช่างยนต์)

แนะแนว/ม.1

2 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(พัฒนาชุมชน)

 

 

12

นางสาวน้ำเพชร  ไกรสรสวัสดิ์

55

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(บรรณารักษ์)

แนะแนว/ม.4

2 ครั้ง 24 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

13

นายสำเภา  พรหมลา

58

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศษ.บ.

(คณิต-ฟิสิกส์)

ว.30101,ว30204/ม.4,6

5 ครั้ง 36 ชม.

14

นางโสภา   ศิริชัยวัฒนกุล

57

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ

(ชีววิทยา)

ว30243/ม.5

5 ครั้ง 29 ชม.

15

นายโกเมน  ตาน้อย

53

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว22102/ม.2

4 ครั้ง 54 ชม.

16

นายวิทยา  จันทร์สมุด

60

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง 

(เคมี)

ว30223/ม.5

2 ครั้ง 12 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.บ.

(เคมี)

 

 

17

นางณัชชานิษฐ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

56

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(คหกรรมศาสตร์)

ว21102/ ม.1 

2 ครั้ง 12 ชม.

 

 

 

 

 

 ค.บ.

(คหกรรมศาสตร์)

 

 

18

นางสาวนฤดี  สีแสง

50

29

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว20202,ว21102/ม.1

3 ครั้ง 24 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(หลักสูตรและการสอน)

 

 

19

นางสาวนวลหงษ์  ชาดดา

37

15

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(เคมี)

ว30222มว30225/ม.4,6

3 ครั้ง 26 ชม.

20

นางวนา   คำอุดม

46

22

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว30203/ม.5

4 ครั้ง 54 ชม.

21

นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว

31

8

ครู (ชำนาญการ)

วท.บ.

(เคมี)

ว30214,ว30289,ว30225

/ม.4,5,6

6 ครั้ง 74 ชม.

 

 

 

 

 

วท.ม.

(วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมี)

 

 

22

นายสมเจต  บุญดก

46

24

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(เคมี)

ว23102,ว20204/ม.3

2 ครั้ง 54 ชม.

23

นางสุพรรณี  บุญดก

47

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

ศษ.ม.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

(หลักสูตรและการสอน)

ว22102/ม.2

4 ครั้ง 26 ชม.

24

นางพัชรี  สุขยิ่ง

46

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ฟิสิกส์)

ว30203/ม.5

3 ครั้ง 26 ชม.

25

นางปิยะนุช  สืบสม

31

6

ครู

ค.บ.

วท.ม.

(เคมี)

(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ว30222,ว30226,ว30231

/ม.4

6 ครั้ง 72 ชม.

26

นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน

30

6

ครู

วท.บ.

(ฟิสิกส์)

ว30207,ว30202/ม.4

3 ครั้ง 60 ชม.

27

นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน

55

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(พลศึกษา)

ว21202,I20202/ม.1,2

5 ครั้ง 78 ชม.

 

 

 

 

 

วท.ม.

(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

 

 

28

นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์

33

9

ครู

วท.บ

(เคมี)

ว30223,Mini Project/ม.5

2 ครั้ง 26 ชม.

29

นายมงคล  วิลามาศ

49

26

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(สัตวศาสตร์)

ว30202,ว30285/ม.4,6

6 ครั้ง 72 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ฟิสิกส์)

Mini Project/ม.2

 

 

 

 

 

 

ค.ม.

(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

 

 

30

นายเจริญ  สุทธิอาคาร

46

20

ครู (ชำนาญการ)

 ศษ.บ.

(ฟิสิกส์)

ว30204,ว30205,ว30161

/ม.6

5 ครั้ง 42 ชม.

 

 

 

 

 

วท.ม.

(วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาฟิสิกส์)

 

 

31

นางเอื้องฟ้า    สุนันท์

45

21

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว30243,ว30245/ม.5,6

2 ครั้ง 12 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(หลักสูตรและการสอน)

 

 

32

นายเชนทร์    ผางนิน

42

18

ครู (ชำนาญการ)

ค.บ.

(ฟิสิกส์)

ว30245,ว30161/ม.6

3 ครั้ง 26 ชม.

33

นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์

53

31

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว21102,ว30281,ว30283

/ม.1,4,5

3 ครั้ง 27 ชม.

34

จ.ส.อ.หญิงนุจนาท   ศรีวงษา

42

12

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ปวช.

(ผู้ช่วยพยาบาล)

ว22102,ว22202/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

วท.บ.

(เคมี)

 

 

35

นายนิกร   สายเชื้อ

55

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว23202,ว23102/ม.3

3 ครั้ง 27 ชม.

36

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทักษิณกานนท์

35

9

ครู (ชำนาญการ)

วท.บ.

(ฟิสิกส์)

ว30161,I30202/ม.5,6

3 ครั้ง 27 ชม.

37

นางดวงจันทร์   เตียตระกูล

43

19

ครู (ชำนาญการ)

วท.บ.

คบ.

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ว30247/ม.4

3 ครั้ง 27 ชม.

38

นางสาววนิดา  กัญกาญจนะ

26

4

ครูผู้ช่วย

ศ.ษ.บ

ชีวิวิทยา

ว30242,ว30245/ม4,6

2 ครั้ง 12 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

39

นายไพจิตร  ชิดชม

59

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(คณิตศาสตร์)

ค23202/ม.3

3 ครั้ง 29 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(บริหารการศึกษา)

 

 

40

นางรัชดาพร  ประกอบกิจ

46

22

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค21102/ม.1

3 ครั้ง 42 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(การบริหารการศึกษา)

 

 

41

นางยุภา  นิยมวงศ์

47

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(สถิติประยุกต์)

ค23102/ม.3

3 ครั้ง 48 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

 

 

42

นายณัฐพงศ์  พรมลี

54

29

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค33202/ม.6

3 ครั้ง 30 ชม.

43

นางนิชาภา   ธนูทอง

56

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศษ.บ.

(คณิต-เคมี)

ค33102/ม.6

3 ครั้ง 27 ชม.

44

นางนุสรา  บุษสระเกษ

48

25

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค33202,ค30205/ม.6

2 ครั้ง 12 ชม.

45

นายอังกูร  บุญมาลี

52

31

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(คณิตศาตร์)

ค21202,I20202/ม.1,ม.2

5 ครั้ง 54 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(บริหารการศึกษา)

 

 

46

นางสาวยุวดี  ศรีสมบูรณ์

44

14

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(สถิติประยุกต์)

ค31102,I30201 Mini Project/

6 ครั้ง 78 ชม.

 

 

 

 

 

วท.ม.

(คณิตศาสตร์ศึกษา)

ม.2,4,5

 

47

นางบุญส่ง  สาคะศุภฤกษ์

55

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

 ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค23102/ม.3

2 ครั้ง 12 ชม.

48

นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศิริ

44

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.บ.

(สถิติประยุกต์)

ค30204,ค32102,Mini Project/

4 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.ม.

(คณิตศาสตร์)

 ม.4,5

 

49

นายสถาพร  เหมะนัค

54

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค21102/ม.1

3 ครั้ง 72 ชม.

 

50

นางกิตติมา  จินนารัตน์

43

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(วัดผลการศึกษา)

ค22102,ค20204/ม.2

5 ครั้ง 90 ชม.

51

นางศิริวรรณ  คลังทอง

39

14

ครู (ชำนาญการ)

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค31202ม,ค32015/ม.4

3 ครั้ง 27 ชม.

52

นางสาวนิรมล  อินทร์โสม

43

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ) 

ค.บ.

(วัดผลการศึกษา)

ค22202,ศ22102/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

53

 

นางวัลธนีย์   มีโชติ

 

41

 

19

 

ครู (ชำนาญการ)

 

กศ.ม.

วท.บ.

 

(บริหารการศึกษา)

 (สถิติประยุกต์)

 

ค32202,ค32102/ม.5

 

3 ครั้ง 27 ชม.

54

นายแดน  คลังทอง

30

5

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.

คณิตศาสคร์

ค31102,ค20204/ม.1,4

3 ครั้ง 27 ชม.

55

นายเชษฐา  เสาเวียง

40

17

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสคร์

ค33102/ม.6

3 ครั้ง 27 ชม.

56

นางสาวศิลาณี  ธนะรุ่ง

47

24

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. วท.บ.

คณิตศาสคร์  (สถิติประยุกต์)

ค320202

3 ครั้ง 27 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

57

นางสาวรัชนี  ราตรี

58

34

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

ป.บัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ)

(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

อ33102,อ30226/ม.6

3 ครั้ง 30 ชม.

58

นางสาววรรณวิมล  บัวงาม

46

20

ครู (ชำนาญการ)

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ23102/ม.3

3 ครั้ง 27 ชม.

59

นางลัดดาวัลย์  ทันตานนท์

59

37

ครู (ชำนาญการ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาอังกฤษ)

อ21102,อ23102/ม.1

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

60

นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล

59

37

ครู (ชำนาญการ)

ปป.สูง.

(ภาษาอังกฤษ)

อ33102/ม.6

3 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

61

นางพรพิมล  สิมาพันธ์

59

36

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาอังกฤษ)

อ32102/ม.5

1 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

62

นางสุมาลี  กำแมด

57

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(บรรณรักษ์)

อ22102/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

63

นางจิรายุ  บุญสะอาด

56

31

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ31102/ม.4

3 ครั้ง 27 ชม.

64

นายปรีดา  ศิริชัยวัฒนกุล

58

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ32102/ม.5

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

รปม.

รัฐศาสนศาสตร์

 

 

65

นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง

43

21

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ30212/ม.4

1 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.ม.

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)

 

 

66

นางพิศมัย   บึงไกร

54

34

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาอังกฤษ)

อ23102/ม.3

5 ครั้ง 48 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(บริหารการศึกษา)

 

 

67

นางสุวดี  สดแสนรัตน์

54

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ30214/ม.5

1 ครั้ง 42 ชม.

68

นายสุริยา  วันหนา

35

11

ครู

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ

อ30216/ม.6

2 ครั้ง 24 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

69

นางจิราพร  สังข์นุ่ม

37

13

ครู (ชำนาญการ)

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ31102/ม.4

2 ครั้ง 24 ชม.

70

นายกนกณัฏฐภูมิ   รัตนภู

52

28

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ22102/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

71

นายณัฐพล  บุรัสการ

29

6

ครู

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

อ21102,อ30212,อ30214

/ม.1,4,.5

3 ครั้ง 27 ชม.

72

จ.ส.อ.หญิงจุฑารัตน์  มงคลแก้ว

42

22

ครู (ชำนาญการ)

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

อ21102,อ23102/ม.1,6

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

73

นางรจนาพร  รูปแก้ว

45

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศษ.ม.

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)

อ31102,I30202,

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

/ม.4

 

74

นางจุฑารัตน์ มุกขมณี บุญเฉลียว

30

5

ครู

กศ.บ.

(การสอนภาษาจีน)

จ30202, จ31212/ม.4

3 ครั้ง 27 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

75

นางสาวฝอยทอง  สมดี

59

36

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง 

(ภาษาไทย)

ท32102/ม.5

1 ครั้ง 6 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

76

นายภุชงค์  กำแมด

57

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ.

(ภาษาไทย)

ท33102,ท30220/ม.6

3 ครั้ง 27 ชม.

77

นางสาวบุญเรือง  คำโฮม

58

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง 

(ภาษาไทย)

ท31102,ท30220/ม.4

1 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

78

ว่าที่ร้อยโทธัชชัย  ธนูทอง

55

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาไทย)

ท31102,ท30220,I30202/ม.4,5,6

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

 

 

 

 

 

ศศ.ม.

(การสอนภาษาไทย)

 

 

79

นางจันทรา   ชิดชม

60

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาไทย)

ท21102,ท20203/ม.1

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

80

นางกนกนันทน์  บานชื่น

56

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาไทย)

ท22102,ท20220/ม.2,ม.3

3 ครั้ง 30 ชม.

81

นางสาวนภาพร  ชนะชัย

53

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาไทย)

ท33102,ท30220/ม.6

2 ครั้ง 24 ชม.

82

นางเพชรา  พึ่งเพ็ง

50

29

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาไทย)

ท32102,I30202/ม.5

4 ครั้ง 30 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

83

นางทิพวรรณ  พรมแก้ว

54

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาไทย)

ท23102,ท30220/ม.3,6

4 ครั้ง 30 ชม.

84

นางกมลพรรณ  โสมรักษ์

29

4

ครู

ค.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

85

นางสุภาภรณ์    ทางทอง

55

36

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาไทย)

ท23102,ท30220/ม.3,6

1 ครั้ง 6 ชม.

86

นางลักขณา   ไชยรัตน์

49

24

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

ท21102,I20202/ม.1,ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(ภาษาไทย)

 

 

87

นางเกศินี พุทธศรี

52

27

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ภาษาไทย)

ท22102,ท30220/ม.2,ม.6

2 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ป.กศ.สูง

(บรรณรักษ์)

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

88

นางสมใจ  วิบูลกิจธนากร

56

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(สังคมศึกษา)

ส32102,ส30102/ม.5

2 ครั้ง 24 ชม.

89

ว่าที่พันตรีนพรัตน์  วัฒนสิงห์

54

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(สังคมศึกษา)

ส30243,ส30283/ม.6

3 ครั้ง 30 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(ประชากรศึกษา)

 

 

90

นางลำเพย  เรืองคำ

51

24

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ.

(ประวัติศาสตร์)

ส23102,ส23104/ม.3

4 ครั้ง 42 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

91

นางพิมพ์วิมล  พลภูมิชัย

48

23

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

ส30233,ส31102/ม.4,5

5 ครั้ง 66 ชม.

92

นางนิลวรรณ  สีชนะ

48

23

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(สังคมศึกษา)

ส22102,ส20234/ม.2

2 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

93

นางจีรพา  คำเสนาะ

44

21

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(สังคมศึกษา)

ส32102,ส30102/ม.5

3 ครั้ง 36 ชม.

94

นางสาวสุภาพร  สายตา

39

12

ครู (ชำนาญการ)

 ค.บ.

(สังคมศึกษา)

ส31102, I30202,ส30101

/ม.5

3 ครั้ง 54 ชม.

95

นางนิชรา  พุทธรังษี

56

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ศศ.บ.

(ประวัติศาสตร์)

ส22104,ส22102/ม.2

1 ครั้ง 18 ชม.

96

นายประกอบกิจ  สุนันท์

54

20

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ประวัติศาสตร์)

ส33102/ม.4

1 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

97

นางเศวตกนิษฐ์    ศรีสนาย

43

21

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

สังคมศึกษา

 ส23102,ส23104/ม.3

3 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

กศ.ม.

(หลักสูตรและการสอน)

 

 

98

นางกาญจนา  สกุลพอง

55

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(คหกรรม)

ส23102, I20202,ง31101,ง20272/ม.2,3,4

4 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.ม.

(วิเคราะห์และวางแผนทางสังคม)

 

 

99

นายประธาร  วสวานนท์

52

27

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

วท.ม.

(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

ส30104ส30284/ม.4,6

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(สังคมศึกษา)

 

 

100

นางบุษกร   วรรณโชติ

50

20

ครู (ชำนาญการ)

ค.บ.

(สังคมศึกษา)

ส21102,ส21104/ม.1

2 ครั้ง 26 ชม.

101

นางปณิทิตา  เสาเวียง

37

6

ครู

ค.บ.

(สังคมศึกษา)

ส21104,ส21102/ม.1

3 ครั้ง 27 ชม.

102

นางศศิกานต์   เทียนแก้ว

51

30

ครู (ชำนาญการ)

ศศ.บ.

(รัฐศาสตร์การปกครอง)

ส20232,ส21102/ม.1

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ปว.ท.

(การบัญชี)

 

 

103

นางพวงเพชร  สายเชื้อ

-

-

-

-

-

ส22102,ส20234/ม.2

1 ครั้ง 18 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

104

นางสุพัตรา  ทองปน

54

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ปม.ก.,

สส.บ.

บธ.บ.วท.ม.

(ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ง31102,ง20244,I20202

/ม.1,2,4

 

6 ครั้ง 54 ชม.

105

นางสิริภัทร  วัดละเอียด

54

32

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง.ค.บ.

(เกษตร)

ง21101,ง20214/ม.1,5

3 ครั้ง 30 ชม.

106

นางภารณี   สุรำไพ

59

36

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

ค.บ.

(ผ้าและการตัดเย็บ)

(ภาษาไทย)

ง20214,ง30214,ง20215,ง20218/ม.1,3,5

3 ครั้ง 26 ชม.

 

107

 

นางวิชยา   มาลัย

 

59

 

37

 

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

 

ป.วส.

 

(คหกรรม)

 

ง22101ม.2

 

3 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(คหกรรม)

 

 

108

นางศิริมา   สุดชารี

53

32

ครู (ชำนาญการ)

ป.กศ.สูง

(นาฏศิลป์)

ง23101,ง20212/ม.1,3

1 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(คหกรรม)

 

 

109

นายพีระพล  พงษ์บริบูรณ์

60

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(ช่างเชื่อมโลหะ)

ง32101/ม.5

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(อุตสาหกรรม)

 

 

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

110

นายไพสันต์  รัตนบวร

59

34

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(ช่างกลโรงงาน)

ง23102,ง20207,ง20221/ม.1,2,3

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(สังคมศึกษา)

 

 

111

นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง

53

31

ครู (ชำนาญการ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาอังกฤษ)

ง22102,ง20242,ง30242/ม.1.2,5

1 ครั้ง 12 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

112

นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์

50

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

ค.บ.

(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

(สังคมศึกษา)

ง31101,ง30213,ม.4,5

6 ครั้ง 60 ชม.

113

นางวาสนา  เกษียร

37

12

ครู (ชำนาญการ)

ค.บ. กศ.ม.

(คอมพิวเตอร์ศึกษา) (บริหารการศึกษา)

ง21102,ง30241,i20202

/ม.1,2,4

9 ครั้ง 96 ชม.

114

นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์

40

15

ครู (ชำนาญการ)

วท.บ.

ป.บัณฑิต

(คอมพิวเตอร์)

(วิชาชีพครู)

ง20244,ง23102,ง30241,I20202

/ม.1,3,4,5

7 ครั้ง 120 ชม.

115

นางสาวเบญจมาศ  สงสาคร

58

35

ครู (ชำนาญการ)

ป.วส.

(การบัญชี)

ง20273,ง20270,ง20209

2 ครั้ง 24 ชม.

 

 

 

 

 

ศศ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

/ม.1,2,3

 

116

นายณิชพงศ์  บุตราช

50

21

ครู (ชำนาญการ)

วท.บ.

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ง20244,ง23102,ง30250,I20202

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ป.วท.

(อิเลคทรอนิกส์)

ม.1,3,5,6

 

117

นางมุกดา  วงศ์ไพเสริฐ

59

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

ค.บ.

(คณิตศาสตร์) (ธุรกิจศึกษา)

ง20206,ง20271,20216,

ง30215/ ม.1,2,3,5

3 ครั้ง 27 ชม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

118

นางอภิณห์พร  เมืองเหนือ

59

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(พลศึกษา)

พ30205/ม.6

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(สุขศึกษา)

 

 

119

นายกฤษศณุ  อมรวงศ์

58

37

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(พลศึกษา)

พ30206/ม.6

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(พลศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(หลักสูตรและการสอน)

 

 

120

นายทรงยศ  วัฒนสุข

59

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(พลศึกษา)

พ30202/ม.5

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(พลศึกษา)

 

 

121

นายกิตติศักดิ์   คำสามารถ

55

34

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(พลศึกษา)

พ21104/ม.1

2 ครั้ง 32 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(บริหารการศึกษา)

 

 

122

นางวราภรณ์  วัฒนสุข

56

35

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

(ภาษาอังกฤษ)

พ22103/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(สุขศึกษา)

 

 

123

นางสินีนาฎ  สูนานนท์

47

23

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(พลศึกษา)

พ32102/ม.5

7 ครั้ง 108 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(หลักสูตรและการสอน)

 

 

124

นางมาลาศรี  อภัยจิตต์

45

20

ครู (ชำนาญการ)

 ศศ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

พ21103/ม.1

2 ครั้ง 42 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

125

นางคนึงนิจ  บุญเนื้อ 

59

33

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.กศ.สูง

ค.บ.

ศษ.ม.

(ประถมศึกษา) (สุขศึกษา) (บริหารการศึกษา)

 

 

 พ31103/ม.4

4 ครั้ง 54 ชม.

126

นางสุดาพร  เจริญพร

55

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(การเงิน-การธนาคาร)

พ31104/ม.4

4 ครั้ง 36 ชม.

 

 

 

 

 

บธ.บ.

(การจัดการทั่วไป)

 

 

127

นายยงค์  พรมแก้ว

53

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(พลศึกษา)

พ23104/ม3

4 ครั้ง 48 ชม.

128

นางพิมพ์วรรณ  สุดสวาสดิ์

45

21

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(สุขศึกษา)

พ23103/ม.3

3 ครั้ง 27 ชม.

129

นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย

49

23

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

กศ.บ.

(พลศึกษา)

พ22104/ม.2

3 ครั้ง 27 ชม.

130

นายยรรยง  เสาเวียง

38

8

ครู (ชำนาญการ)

ศษ.ม.

(การบริหารการศึกษา)

พ20202,I20202/ม.1,2

3 ครั้ง 27 ชม.

 

 

 

 

 

ค.บ.

(พลศึกษา)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

131

นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร

53

30

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ป.วส.

(จิตรกรรมไทย)

ศ32102/ม.5

3 ครั้ง 37 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.บ.

(ศิลปกรรม)

 

 

132

นายสมศักดิ์  สมปรารถนา

56

32

ครู (ชำนาญการ)

ศษ.บ.

(ศิลปกรรม)

ศ23102/ม.3

3 ครั้ง 27 ชม.

133

นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ

48

23

ครู (ชำนาญการ)

ค.บ.

(ศิลปศึกษา)

ศ21102/ม.1

2 ครั้ง 18 ชม.

134

นางสาวศิรนริศา  โสภากุ

30

5

ครู

ค.บ.

(ศิลปศึกษา)

 

135

นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ

51

26

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ดนตรีศึกษา)

ศ31102/ม.4

2 ครั้ง 12 ชม.

 

 

 

 

 

ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 

136

นายมุณี  ธานี

45

22

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

ค.บ.

(ศิลปศึกษา)

ศ22102/ม.2

2 ครั้ง 18 ชม.

 

 

 

 

 

ค.ม.

(พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)

 

 

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100  จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 136 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

ครูอัตราจ้างชาวไทย

 

 

 

 

 

 

137

นางสาวอรุโณทัย สายโสภา

26

3

ศศ.บ.

(ภาษาจีน)

จ20204/ม.2

บำรุงการศึกษา

138

นางสาวธารทิพย์ บุญห่อ

27

4

ศศ.บ.

(ภาษาจีน)

จ30204,จ30213/ม.5

บำรุงการศึกษา

139

นางสาวรัตนา  สุดหลักทอง

28

4

ศษ.บ.

(ภาษาญี่ปุ่น)

ญ20204/ม.3

บำรุงการศึกษา

140

นายสำเริง  บุญตา

28

4

ศศ.บ.

(ภาษาญี่ปุ่น)

ญ30202,ญ31212,ญ31202/ม.4

บำรุงการศึกษา

141

นางสาววรรณวิมล  คำเชื้อ

26

3

ศศ.บ.

(ภาษาญี่ปุ่น)

ญ20202,ญ30206,ญ30217,ญ30218/ม.3,ม.6

บำรุงการศึกษา

142

นายทินกร    งามแสง

25

4

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์/ม.2,4

บำรุงการศึกษา

143

นางสาวรดาชา นาหนองม่วง

27

1

ค.บ.

(คณิตศาสตร์)

ค22102/ม.2

บำรุงการศึกษา

144

นางสาวนวัตลักษณ์ รักพรม

26

3

ศศ.บ.

(ภาษาไทย)

ท22102,ท20207,ท30218/ม.2,ม.5

บำรุงการศึกษา

145

นายอดิศักดิ์   นิลบารันต์

26

3

ศ.บ.

(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ส30231,ส22102,ส30233/ม.2,4,5

บำรุงการศึกษา

146

นายศตวรรต    หนูกอง

26

4

ศศ.บ.

(ดนตรีศึกษา)

ศ21102,ศ23102,ศ22102/ม.1,2,3

บำรุงการศึกษา

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

 

 

 

 

 

 

147

Mr.Genevieve Comila

37

5

ปริญญาตรี

(ภาษาอังกฤษ)

อ20226,อ30204/ม.3,ม.5

บำรุงการศึกษา

148

Ms.Jovelyn Taclobao

30

4

ปริญญาตรี

(ภาษาอังกฤษ)

อ30202,อ20224/ม.2,ม.4

บำรุงการศึกษา

149

Miss Biniahan Sally Agudong

29

4

ปริญญาตรี

(ภาษาอังกฤษ)

อ20222,อ20226/ม.1,ม.3

บำรุงการศึกษา

150

Mr.Tadashi Mima

57

3

ปริญญาตรี

(รัฐศาสตร์การปกครอง)

ญ30204,ญ30214,ญ20202,ญ30213/ม.3,ม.5

บำรุงการศึกษา

151

Mr.Amstrong Ndangoh

29

2

ปริญญาตรี

(การสอนภาษาอังกฤษ)

อ30206,อ20224/ม.2,ม.6

บำรุงการศึกษา

152

Mr.Primus Morfaw Zinkeng

38

2

ปริญญาตรี

(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์/ม.1-6

บำรุงการศึกษา

153

Dr. Klaus Huß

51

2

ปริญญาเอก

(ฟิสิกส์)

ว22102 ,ว21102,ว30203,ว30202,ว30202/ม.1-6

บำรุงการศึกษา

154

Ms. Jiang Jin

-

1

ปริญญาตรี

ภาษาจีน

จ30206,จ30217,จ30218/ม6

บำรุงการศึกษา


บุคลากรอื่น

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การทำงาน (ปี)

วุฒิ

ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างโครงการคืนครู

 

 

 

 

 

155

นางสาวพรรณี  ชารีนิวัตร์

39

5

บธ.บ. (การบัญชี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

156

นางสาวสุกัญญา   สำราญใจ

25

1

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ครู

ภาษาไทย/ม.1,ม.6

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 

 

 

 

157

นายไกรพล แสงงาม

25

2

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

งาน ICT

เจ้าหน้าที่ IT

158

นายอภิสิทธิ์  ประชุมพันธ์

27

2

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

งาน ICT

เจ้าหน้าที่ IT

159

นางสาวชยาพร สายแวว

27

2

บธ.บ. (การบัญชี)

งบประมาณ

เจ้าหน้าที่การเงิน

160

นางสาวจิรติกานต์ แข็งเขตการ

27

2

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

งบประมาณ

เจ้าหน้าที่การเงิน

161

นางสาวสวลี วงศ์ไชยา

25

2

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

งบประมาณ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

162

นางสาวพัชราวรรณ   ธนะโภค

28

4

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

งานบุคคล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

163

นางสาวชุติมณฑน์  บาดาล

29

4

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

กิจการนักเรียน

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

164

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เวชไทยสงค์

34

10

ศศ.บ. (ทรัพยากรมนุษย์)

ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

165

นางสาวสุภาวดี บุญต่อ

26

2

ศศ.บ. (บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ห้องสมุด

เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

166

นายนัทพล  มาคูณตน

27

4

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

167

นายมนูญ  แสวงวงศ์

25

2

รปศ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

Go to top