Black Ribbon
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น.กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

23-25 มิ.ย. 60 หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จำนวน 4 ท่าน คือนางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์, นางพัชริดา สุวรรณกูล, นางวันเพ็ญ พรมสอน,นางสาวอรวรรณ บุษดีและนางสาวยุวดี ศรีสมบูรณ์ ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่อง การจัดกิจกรรม Free being me ซึ่งจะได้นำมาขยายผลในโรงเรียนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นใหญ่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม: ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานศิษย์เก่าที่จบการศึกษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ซึ่งปัจจุบันไปศึกษายังมหาวิทยาลัยต่างๆมาจัดทำค่ายพี่น้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบโดยมีนักเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 150 คน

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายพี่น้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ณ...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


งานแนะแนว ขอขอบพระคุณ คุณครูมณีวิจิตร  พิมพ์สอน มอบทุนการศึกษา ทุนขาดแคลน เรียนดี กิจกรรมเด่น ให้แก่ ด.ช.ปรเมศวร์. กลางมงคล. เกรดเฉลี่ย 3.98. จำนวนเงิน 7,700 บาท

อ่านเพิ่มเติม: งานแนะแนว ขอขอบพระคุณ อ.มณีวิจิตรพิมพ์สอน มอบทุนการศึกษา. ทุนขาดแคลน เรียนดี กิจกรรมเด่น

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กลุ่มงานแนะแนวจัดกิจกรรม AIS ON TOUR GO TO TCAS 61 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560. ณ อาคารโสตฯ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มงานแนะแนวจัดกิจกรรม AIS ON TOUR GO TO TCAS 61

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


งานแนะแนวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เชิญอาจารย์ทุกคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.6/1-6/12

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการแนะแนว. ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8.
จัดวันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


บริษัทเหล่าเต๊งมีเดียจำกัด ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ English on the Road 2017

อ่านเพิ่มเติม: บริษัทเหล่าเต๊งมีเดียจำกัด ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ English on the Road 2017

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การขับร้องเพลงลูกทุ่ง "ลูกทุ่งอุบลฯประชารัฐรักสามัคคี" วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม
2560  โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม: การขับร้องเพลงลูกทุ่ง "ลูกทุ่งอุบลฯประชารัฐรักสามัคคี"

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

Preparation of English Camp May 11,15-19 2017  Foreign Language
Department Lukhamhanwarinchamrap School

อ่านเพิ่มเติม: Preparation of English Camp May 11,15-19 2017

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานวันอังคาร 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา...

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบดำเนินการสอบ ข้อสอบ pisa วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 19 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศการสอบข้อสอบ pisa วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 19 มิ.ย. 60

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


วันที่ 25-27 มิ.ย.2560 นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับพี่ๆน้องๆที่ร้าน Philadelphiabook AndCoffee ในงานสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ

อ่านเพิ่มเติม: ห้องเรียน วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Go to top