ลำดับที่
ชื่อผู้บริจาคเงิน
วันที่บริจาค
จำนวนเงิน
1
รองผู้อำนวยการประทีป กระจายพันธ์
24 ก.พ. 2560
10,000.00
2
ผู้อำนวยการนพรัตน์ ทองแสง
24 ก.พ. 2560
23,999.00
3
รองผู้อำนวยการสุรพล ทางทอง
24 ก.พ. 2560
10,000.00
4
คุณพ่อบุญมี ผุสิงห์และครอบครัว
24 ก.พ. 2560
10,000.00
5
คณะแม่ค้าโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
24 ก.พ. 2560
3,975.00
6
นักเรียนระดับชั้นม.1/1-1/12
24 ก.พ. 2560
37,871.00
7
นักเรียนระดับชั้นม.2/1-2/12
24 ก.พ. 2560
42,142.00
8
นักเรียนระดับชั้นม.4/1-4/12
24 ก.พ. 2560
34,403.00
9
นักเรียนระดับชั้นม.5/1-5/12
24 ก.พ. 2560
28,080.00
10
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
23 ก.พ. 2560
63,004.00
11
คุณครูคนึงนิจ บุญเนื้อ
22 ก.พ. 2560
100,000.00
                      จำนวนทั้งหมด 11 รายการ 1
 
จำนวนเงินรวมทั้งหมด :
363,474.00  บาท.